Darmowa wysyłka od 299zł!

Regulamin Konkursu “Najlepsza Koloryzacja”

(dalej również: „Regulamin” lub “Regulamin Konkursu”)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest „Designer Sp. Z o.o.” (dalej również: „Organizator”) i przekazującym nagrody w Konkursie w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny „Designer Sp. z o.o.” ul. Lipowa 17-21 62-800 Kalisz NIP 618 215 35 79, REGON 364843446, adres strony internetowej: www.sklepdesigner.pl/, e-mail: biurokalisz@hurtownia-designer.pl.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w sieci Internet w ramach profilu Organizatora dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/DesignerPolska (dalej również: „Oficjalny Profil Organizatora”), dostępnego w ramach portalu www.facebok.com (dalej również: „Facebook”).
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram oraz Facebook.
 4. Regulamin ustala warunki uczestnictwa i zasady Konkursu oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu, a także prawa i obowiązki Organizatora.

II PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem najciekawszych i najoryginalniejszych koloryzacji włosów, wedle wszystkich obserwujących Oficjalny Profil Organizatora na Facebook.
 2. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 1 marca 2023 r. od momentu opublikowania postu konkursowego do dnia 20 kwietnia 2022 r. godz. 23.59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 2. umieszczą w ramach serwisu Facebook Pracę Konkursową, o której mowa w § 5 ust. 1. Regulaminu,
 3. przystąpią do Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej również oddzielnie: „Uczestnik” lub łącznie: „Uczestnicy”).
 4. Koloryzacja zostanie stworzona tylko za pomocą Produktów marki “Professional By Fama”.
 5. Obecnie pracuję lub mieszka na Terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 7. pracownicy Organizatora;
 8. współpracownicy Organizatora
 9. inne niż wymienione powyżej, osoby biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu albo pozostające w stosunku służbowym / faktycznym z pracownikami Organizatora

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY I DOBROWOLNY.

V. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w ramach serwisu Facebook komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i zawierającego zdjęcie swojej koloryzacji włosów razem z wskazaniem jakich produktów Professional By Fama uczestnik użył.
 1. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac Konkursowych. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w Okresie Trwania Konkursu.
 2. Organizator nie dokonuje merytorycznej weryfikacji Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.
 3. Organizator może przekazywać Uczestnikom informacje dotyczące Konkursu. Informacje określone w zdaniu poprzednim nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne). Organizator ma prawo usuwać z serwisu Instagram oraz ze Strony Internetowej Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim. Dopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych promujących towary i usługi Organizatora.
 5. Publikacja pracy jest równoznaczna z potwierdzeniem że Uczestnik posiada wszelkie prawa do zamieszczonego zdjęcia.

VI. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace Konkursowe ocenia każdy obserwator Oficjalnego Profilu Organizatora na serwisie Facebook. Nadzór nad poprawnością konkursu będzie sprawować: Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 2. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

VII. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW KONKURSU

 1. Praca Konkursowa Uczestnika która otrzyma najwięcej liczbę reakcji na Serwisie Facebook, zostaje zwycięzcą Konkursu. (dalej łącznie: „Laureat”).
 2. Praca Konkursowa Uczestnika która otrzyma drugą najwyższą liczbę reakcji na Serwisie Facebook, otrzymuję wyróżnienie. (dalej łącznie: „Laureat Wyróżnienia”).
 3. Praca Konkursowa Uczestnika która otrzyma trzecią najwyższą liczbę reakcji na Serwisie Facebook, otrzymuję wyróżnienie. (dalej łącznie: „Laureat Wyróżnienia”).
 4. Praca Konkursowa Uczestnika która otrzyma trzecią najwyższą liczbę reakcji na Serwisie Facebook, otrzymuję wyróżnienie. (dalej łącznie: „Laureat Wyróżnienia”).
 5. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym paragrafie, a w szczególności może odrzucić pracę która posiada największą ilość reakcji ale nie spełnia wszystkich wymagań uczestnictwa w konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Laureata.
 7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w §13.

VIII. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda Główna (zwana “Nagroda główną”) oraz 3 (słownie: trzy) nagrody za wyróżnienie. Nagroda główna składa się z 12 (słownie: dwunastu) dowolnie wybranych odcieni Farb do włosów marki Professional By Fama z zastrzeżeniem poniższych ilości danych rodzajów farb: 3 (słownie: trzy) sztuki Farb Professional By Fama ABSOLUTE, 3 (słownie: trzy) sztuki Farb Professional By Fama LUMINITY, 3 (słownie: trzy) sztuki Farb Professional By Fama TONER, 3 (słownie: trzy) sztuki Farb Professional By Fama HIGH LIFT. Nagroda Wyróżnienie to Zestaw Olejku rozjaśniającego do włosów DELIGHT marki Professional By Fama. Zestaw składa się z dwóch butelek Olejku. Organizator pokrywa koszty dostawy wygranych do Laureatów.
 2. O wygranej powiadamiamy w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na kwoty pieniężne.
 4. Organizator, po wysłaniu produktów Laureatowi, nie przyjmuje reklamacji, wymiany na inny kolor lub rodzaju. Podczas rozmowy za pośrednictwem serwisu Facebook lub rozmową telefoniczną pomiędzy Organizatorem a Laureatem Nagrody Głównej po zakończeniu konkursu, Laureat wskazuję wszystkie odcienie farb. Po wysłaniu przez Organizatora wybranych farb Organizator nie przyjmuje po tym reklamacji.
 5. Laureat nie może przekazać wygranej Nagrody osobom trzecim.

IX. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Publikacja danych Laureatów Konkursu przez Organizatora nastąpi pod Wpisem na Oficjalnym Profilu Organizatora najpóźniej w terminie kolejnych 5 dni licząc od dnia zakończenia Konkursu (dalej również: „Ogłoszenie Wyników Konkursu”).
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, użycia Prac Konkursowych i innych informacji o Laureatach Konkursu w ramach Profilu na co Laureat Konkursu wyraża niniejszym zgodę.

X. POINFORMOWANIE LAUREATÓW O WYNIKACH KONKURSU, WERYFIKACJA DANYCH I WYDANIE NAGRÓD

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 2. poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody bądź wyróżnienia;
 3. poinformowania Laureata o sposobie i zasadach wydania Nagrody;

XI. PRAWA AUTORSKIE I WIZERUNEK OSOBY

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Prace Konkursowe:
 2. które spełniają wszystkie warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 3. których wykorzystywanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach Pracy Konkursowej. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.
 5. Organizator nie jest zobowiązany do publikowania Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

XII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w związku z Konkursem jest Organizator, „Designer Sp. z o.o.” ul. Lipowa 17-21 62-800 Kalisz NIP 618 215 35 79, REGON 364843446, adres strony internetowej: www.sklepdesigner.pl/, e-mail: biurokalisz@hurtownia-designer.pl.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w Konkursie.

XII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 3. Ewentualne Reklamacje dotyczące Konkursu są przyjmowane w okresie trwania Konkursu oraz w ciągu 5 dni licząc od dnia upływu terminu, o którym mowa w §9 ust. 1. 3 niniejszego paragrafu terminu nie będą rozpatrywane. O przyjęciu Reklamacji do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego lub data wysłania Reklamacji drogą elektroniczną do Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 5. Komisja Konkursowa, rozpatrując Reklamacje, stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 7. O decyzji Organizatora w przedmiocie Reklamacji, Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest www.sklepdesigner.pl na Stronie Internetowej Organizatora i wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2023 r.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 4. zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki lub zmianę interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.
 6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Oficjalnym Profilu Organizatora oraz w ramach Strony Internetowej.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Oficjalnych Profilach Organizatora lub w ramach Strony Internetowej, względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kalisz, dnia 28 luty 2023 r.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku!

Continue Shopping
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner