Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest DESIGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz umowy sprzedaży lub zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie rejestracji, składania lub realizacji zamówienia lub zawierania umowy sprzedaży – w pozostałych przypadkach.
 3. Dane osobowe Klientów podane w trakcie rejestracji, zamówienia lub w zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego, obsługi Konta klienta, realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy, świadczenia Usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na towary.
 4. Sprzedający pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. W tym zakresie dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dalej następującym odbiorcom:
  1. przewoźnikowi
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi:
   1. informatyczne
   2. księgowo-rachunkowe
   3. doradztwa prawnego lub podatkowego

jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca chroni przekazane mu Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Sprzedającego, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych Danych osobowych:
  1. w przypadku realizacji Zamówienia bez przeprowadzenia procesu rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia;
  2. w procesie rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji i uruchomienie konta klienta
  3. w przypadku Reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.
 5. Dokonując rejestracji, składając zamówienie lub zgłoszenie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w ust. 3 wyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wyrażona poprzez oznaczenie odpowiedniego pola we właściwym formularzu teleinformatycznym opublikowanym w Sklepie internetowym.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 9 Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres pięciu (5) lat licząc daty zawarcia ostatniej Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z Klientem lub od daty Rejestracji.
 7. Dane osobowe Klienta, który dokonał Rejestracji i uruchomił Konto klienta przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres świadczenia na rzecz Klienta Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta oraz przez pięciu (5) lat licząc od daty usunięcia Konta klienta.
 8. Postanowienia ust. 11 i 12 wyżej nie naruszają uprawnień Klienta do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych Klienta, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.